Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 1. Základní informace prodávajícího

Elephantts CZ, s.r.o.

IČ: 11759011

DIČ: CZ11759011

se sídlem: Varšavská 715/36, 120 00, Praha 2

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 354073.                

kontaktní údaje

email: info@makovyraj.cz

telefon: +420 606 877 888

www.makovyraj.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Definice pojmů

2.1.Prodávající Elephantts CZ, s.r.o. Varšavská 715/36, 1200 Praha 2.

2.2. Spotřebitel, zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes e-shop prodávajícího a uzavřít s ním kupní smlouvu o nákupu zboží nabízeného přes e-shop prodávajícího, a která za tím účelem řádně vyplnila a odeslala závaznou objednávku.

 • Zprostředkovatel – spotřebitel, který zboží nakupuje za účelem dalšího podnikání (maloobchod, potravinářské provozy, stravování a pod.) a je zapsaný v Obchodním rejstříku ČR, resp. v Živnostenském rejstříku ČR.
 • Konečný spotřebitel – osoba nakupující výrobky pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.
 • Registrace – vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro doplnění údajů o spotřebiteli včetně osobních údajů. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné a jejich vyplnění je nezbytné pro úspěšnou registraci. Registrace není nezbytnou podmínkou využívání služeb ze strany prodávajícího.
 • Objednávka – návrh kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím, která je uzavřená oznámením prodávajícího zákazníkovi o přijetí jeho objednávky.
 • Dopravce – přepravní společnost, např. Česká pošta nebo kurýrní služba.
 • Minimální trvanlivost – doba, po kterou si potravina uchovává své deklarované vlastnosti. V rámci této doby je prodávající odpovědný za prodávané zboží a zákazník u něho může reklamovat zjištěné nedostatky zboží (pokud dodržel všechny podmínky pro správné skladování uváděné na každém jednom výrobku).
 1. Objednávání

3.1. Zákazník si může vybrat z následujících způsobů objednání zboží:

a) bez registrace prostřednictvím internetu vyplní elektronický formulář uvedený na internetové stránce prodávajícího makovyraj.cz, ve formuláři uvede své kontaktní údaje: jméno, plnou adresu, telefonní číslo a e-mail.

b) s registrací – po vyplnění potřebných údajů v elektronickém formuláři se zaregistruje a při každé následující objednávce postačí vyplnit objednávkový formulář bez dalšího udávaní osobních údajů. Zprostředkovatelé zboží (obchodní partneři) se registrují povinně.

Na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu bude zaslané potvrzení o přijetí objednávky spolu s jejím zněním.

3.2. Náležitosti objednávky

a) Údaje o spotřebiteli – obchodní jméno firmy, resp. jméno a příjmení spotřebitele, případně jméno a příjmení osoby na místě dodání, IČO a fakturační adresa (neplatí pro konečného spotřebitele) adresa odběrného místa (dodání), kontaktní údaje (telefon, e-mail),

b) Informace o zboží: přesná specifikace, tj. název zboží, množství, cena.

c) Datum objednávky, způsob dodání, způsob úhrady ceny za zboží.

3.3. Cena zboží

a) Prodávající není plátcem DPH.

b) K základní ceně objednávky je připočítaná cena za dopravu podle toho, jaký způsob dopravy si kupující vybere. Cena je odvozená od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

c) Snížená cena zboží, které je v akci (označení „AKCE“ nebo „SLEVA“), platí jen do vyprodání zásob tohoto zboží. Akce je omezená množstvím daného zboží. Pokud si zákazník objedná větší množství zboží se sníženou cenou, než jsou zásoby ve skladě prodávajícího, prodávající si vyhrazuje právo nabídnout mu stejné zboží v běžně platné ceně nebo jiné, podobné zboží. Takovou nabídku má zákazník právo odmítnout.

d) Prodávající si vyhrazuje právo měnit údaje o zboží (zejména velikost balení, hmotnost, EAN kód a pod.) uvedené v ceníku.

e) Zprostředkovatel má právo, po předcházející vzájemné dohodě, nakupovat u prodávajícího za velkoobchodní ceny. Před zpřístupněním velkoobchodních cen si prodávající od zprostředkovatele vyžádá potřebné doklady (kopie), zejména výpis z Obchodního, resp. Živnostenského registru, osvědčení o registraci (DIČ, IČ, DPH) a údaje pro bankovní spojení.

 1. Platební podmínky

Všechny způsoby platby je možno vybrat před výběrem dopravy. Zákazník se může rozhodnout pro tyto formy úhrady ceny za zboží:

a) dobírka na adresu – platba za objednané zboží bude uskutečněna na místě převzetí zboží. Jako doklad o úhradě slouží potvrzení od dopravce (pošťák, kurýr).

b) převodem na účet (faktura) – zprostředkovatel (obchodní partner) provede úhradu bankovním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím. Zboží bude následně vydané až po připsání peněžitých prostředků na účet prodávajícího, případně po převzetí hotovosti.

c) online platbou kartou prostřednictvím platební brány

d) osobní odběr – za zboží se platí na místě v hotovosti + dobírka 49 Kč.

Podmínky dodání zboží a splatnost faktury je možné upravit na základě předcházející dohody.

Zásilka s objednaným zbožím vždy obsahuje daňový doklad a dodací list ve formě faktury.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplné úhrady spotřebitelem.

 1. Dodací podmínky

Zboží je považováno za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce jako adresu dodání.

Závazek prodávajícího dodat zboží se považuje splněný i v případě, že byl prodávající připravený odevzdat zákazníkovi zboží na dohodnutém místě a v dohodnutém čase, resp. pokud zákazníkovi umožní převzetí zboží a on si zboží nepřevezme z jiných důvodů, než jsou důvody na straně prodávajícího.

V případě nepřevzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od zákazníka náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodaním zboží.

Objednávka zprostředkovatele (způsob a cena dodání, dodací lhůta) bude vyřešena podle předem domluvených podmínek.

 1. Způsob dodání zboží a cena dopravy

Zákazník si může zvolit způsob dodání zboží:

a) Kurýr GLS.

Součástí ceníku je i balné.

 1. Dodací lhůta

Objednané zboží bude zákazníkovi dodané podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratším čase, zpravidla do 3-14 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky).

Pokud zákazníkem objednané zboží nebude dostupné ve skladě, prodávající se se zákazníkem zkontaktuje prostřednictvím e-mailu a dohodne další postup.

Prodávající není zodpovědný za zpoždění dodávky zboží způsobené tzv. vyšší mocí (živelné pohromy, mobilizace a jiné).

 1. Převzetí zásilky:

Při přebírání zboží je zákazník povinný zásilku i zboží vizuálně zkontrolovat a pokud není špatná nebo mechanicky poškozená, je povinný zásilku převzít.

V případě zjištění mechanického poškození obalu zásilky nebo viditelného poškození obsahu zásilky (vytečená tekutina a pod.) sepíše pracovník pošty nebo řidič dopravce, za přítomnosti zákazníka, záznam o poškození zásilky (reklamační list) a podepíše ho. Jednu kopii reklamačního listu si uschová zákazník. Pokud takovou zásilku zákazník nepřevezme, bude přepravcem vrácena prodávajícímu; následně se prodávající a zákazník dohodnou na způsobu vyřešení reklamace.

V případě, že zákazník po převzetí zásilky zjistí chybu (např. chybějící množství, poškození zboží, dodávka jiného zboží, než bylo objednané), vyplní reklamační list, který odešle prodávajícímu spolu s dotčeným zbožím. Situaci bude prodávající řešit podle ustanovení o reklamaci.

Podepsáním dokladu o převzetí zásilky souhlasí zákazník s převzetím zboží a potvrzuje, že zásilka je v pořádku a nebyla dodaná mechanicky poškozená ani špatná.

Pokud zboží nepřebere zákazník na místě, tedy na adrese, kterou uvedl pro dodání, nebo bezdůvodně odmítne od dopravce převzít zboží, přebírá zodpovědnost za případné poškození zboží, chybějící množství nebo špatnou dodávku na sebe. Reklamace v tomto případě nebude ze strany prodávajícího uznaná a může si vůči zákazníkovi uplatnit i nárok na náhradu vzniklých nákladů.

 1. Odstoupení od smlouvy

9.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2 Pokud zákazníkovi zboží nevyhovuje, má právo odstoupit od smlouvy a zboží vrátit prodávajícímu podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dní ode  dne jeho převzetí s nepoškozeným obsahem.

9.3 Odstoupení od kupní smlouvy po převzetí zboží je zákazník povinný oznámit prodávajícímu písemnou formou a poslat zboží poštou jako doporučenou zásilku na prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky prodávající neakceptuje.

9.4 V oznámení o odstoupení od smlouvy je zákazník povinný uvést číslo objednávky, datum převzetí zásilky, název vráceného zboží, číslo účtu nebo adresu na vrácení peněz, přiloží kopie dokladů o úhradě zboží a o jeho převzetí (faktura, dodací list). Oznámení musí být podané na poštovní přepravu nejpozději poslední den dané lhůty (14 dní). Je nezbytné, aby bylo zboží vráceno nepoškozené, v původním množství a nepoužité, zároveň musí být zachovaná přiměřená péče o zboží. Prodávající uvítá, pokud zákazník uvede i důvod vrácení zboží, není to však podmínka pro vrácení peněz.

9.5 Odstoupením od smlouvy se smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinný zboží převzít zpět a vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nejpozději do 14 dní ode dne vrácení zboží na adresu prodávajícího. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

9.6 Zákazník není oprávněný bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, jejíž předmětem je zboží, které rychle podléhá zkáze, např. potraviny v akcii, kterým končí doba minimální trvanlivosti.

9.7 Pokud jsou ze strany zákazníka splněny všechny podmínky uvedené v čl. 9.1. – 9.5., prodávající provede úhradu sumy na číslo účtu, které zákazník uvedl v oznámení o odstoupení od smlouvy, případně poštovní poukázkou na jím uvedenou adresu.

9.8. Pokud nemůže prodávající reklamaci nebo odstoupení od smlouvy řádně vyřešit, bez odkladu oznámí důvod zákazníkovi a navrhne řešení; dále bude postupovat podle dohody se spotřebitelem.

9.9. Zásilky vrácené z důvodu jejich nepřevzatí zákazníkem nebudou zasílané zpět zákazníkovi; v takovém případě se kupní smlouva ruší. V případě, že zákazník sám projeví zájem o opětovné zaslání vráceného zboží, má prodávající právo žádat od spotřebitele i úhradu nákladů spojených s vrácením zásilky.

 1. Reklamační podmínky

10.1. Reklamaci na mechanické poškození obalu zásilky nebo na špatnou dodávku si může zákazník uplatnit, pokud zásilku převezme.

10.2. Reklamaci na kvalitu zakoupeného zboží si může zákazník uplatnit během celé doby minimální trvanlivosti zboží, nejpozději však v den uvedený na obale jako datum minimální trvanlivosti e-mailem na adresu info@makovyraj.cz.

10.3. Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter. Skutečný produkt a fotografie nebo videa uvedena v e-shopu prodávajícího se můžou mírně odlišovat, to však nemá vliv na kvalitu zboží. Tato odlišnost není důvodem k reklamaci.

10.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.5. Zákazník nemůže uplatnit reklamaci na škody na zboží, které vznikly na jeho straně neodborným zacházením, přirozenými ztrátami nebo nedodržením podmínek skladování.

10.6. Reklamované zboží je zákazník povinný vrátit zpět v původním obalu v co nejkratším čase od zjištění nedostatků a přiložit vyplněný reklamační list, který doplní datem a podpisem. Je nezbytné uvést zejména číslo faktury, resp. objednávky, druh reklamovaného zboží, jeho množství, důvod reklamace a kopii dokladu o zaplacení dopravy. Zboží musí být zabalené do vhodného přepravního obalu, aby nedošlo k mechanickému poškození během přepravy. Za takovéto poškození zboží prodávající nezodpovídá.

10.7. O oprávněnosti a způsobu vyřešení reklamace bude zákazník informovaný telefonicky nebo e-mailem.

10.8. V případě oprávněné reklamace má zákazník nárok na náhradu ceny za dopravu ve výši nutných nákladů na bezpečné doručení (tyto náklady je nutné doložit dokladem o této dopravě).

10.9. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu nákladů spojených s řešením reklamace.

10.10. Lhůta na vyřešení reklamace je nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace.

10.11. Pokud jde ze strany zákazníka o opakovanou neoprávněnou reklamaci, může to prodávající považovat za zneužití práv spotřebitele a uplatnit si právo na náhradu nákladů spojených s řešením reklamace.

10.12 Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne prodávající na webu české obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 1. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Vyplněním a odesláním objednávky uděluje zákazník souhlas ke shromažďování a evidování jeho osobních údajů a údajů o jeho nákupech. Tento souhlas má právo písemně odvolat na adrese prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu info@makovyraj.cz.

11.3. Údaje, které zákazník poskytl prodávajícímu za účelem zpracování a uchování, může kdykoliv změnit.

11.4. Prodávající si vyhrazuje právo vykonávat analýzy o chování spotřebitelů a návštěvníků jeho internetové stránky. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníků neposkytne třetí osobě. Zákazník však bere na vědomí, že údaje, které dobrovolně poskytne v rámci sociálních sítí nebo jiných stránek, můžou být použity třetí osobou a prodávající za tyto informace nenese odpovědnost.

 1. Závěrečné ustanovení

12.1. Obchodní podmínky platí pro všechny objednávky.

12.2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 

12.3. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s nimi seznámit před jejím uzavřením. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem.

12.4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.5. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a jejich aktuální znění zveřejnit na své internetové stránce makovyraj.cz.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2021